О нама

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ обавља послове који се односе на:

 • Техничко регулисање саобраћаја на општинским путевима и улицама у насељима;
 • Успостављање ефикасног система безбедности саобраћаја кроз повећање нивоа безбедности свих учесника у саобраћају;
 • Утврђивање режима саобраћаја којим се омогућава безбеднији и проточнији саобраћај у редовним условима (усмеравање транзитног, теретног, бициклистичког и пешачког саобраћаја, ограничење брзине за све или поједине категорије возила, одређивање простора за паркирање и заустављање возила, утврђивање путева и улица намењених јавном превозу путника и сл.)
 • Услови привремених заузећа улица (радови, манифестације, промоције, снабдевање и сл.);
 • Израда програма и имплементације управљања саобраћајем светлосном сигнализацијом и применом савремених технологија (ИТС) у функцији подизања нивоа безбедности саобраћаја и повећање проточности уличне мреже;
 • Успостављање и развој саобраћајно-географско информационог система (ГИС) и његову размену са другим органима и правним лицима;
 • Имплементација и развој система урбане мобилности, кампање из области саобраћаја;
 • Успостављање и развој ефикасног система градске логистике;
 • Обезбеђење услова за обављање комуналне делатности одржавања и коришћења јавних простора за паркирање;
 • Саобраћајно-техничке услове за урбанистичке планове;
 • Саобраћајна решења за израду урбанистичко-техничких и техничких докумената;
 • Јавне набавке у области саобраћаја и друге послове у областима из делокруга Секретаријата у складу са законом, Статутом Града и другим прописима.

Секретаријат за саобраћај врши надзор над радом јавних предузећа која обављају делатност одржавања општинских путева, улица у насељу и државних путева (осим аутопута), на територији града и делатност одржавања јавних простора за паркирање, као и над постављањем објеката и средстава за оглашавање и оглашавањем на јавним и другим површинама.

Послови Секретаријата за саобраћај обављају се у оквиру унутрашњих целина, сектора и одељења.