О нама

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ обавља послове који се односе на:

 • Техничко регулисање саобраћаја на општинским путевима и улицама у насељима;
 • Успостављање ефикасног система безбедности саобраћаја кроз повећање нивоа безбедности свих учесника у саобраћају;
 • Утврђивање режима саобраћаја којим се омогућава безбеднији и проточнији саобраћај у редовним условима (усмеравање транзитног, теретног, бициклистичког и пешачког саобраћаја, ограничење брзине за све или поједине категорије возила, одређивање простора за паркирање и заустављање возила, утврђивање путева и улица намењених јавном превозу путника и сл.)
 • Услови привремених заузећа улица (радови, манифестације, промоције, снабдевање и сл.);
 • Израда програма и имплементације управљања саобраћајем светлосном сигнализацијом и применом савремених технологија (ИТС) у функцији подизања нивоа безбедности саобраћаја и повећање проточности уличне мреже;
 • Успостављање и развој саобраћајно-географско информационог система (ГИС) и његову размену са другим органима и правним лицима;
 • Имплементација и развој система урбане мобилности, кампање из области саобраћаја;
 • Успостављање и развој ефикасног система градске логистике;
 • Обезбеђење услова за обављање комуналне делатности одржавања и коришћења јавних простора за паркирање;
 • Саобраћајно-техничке услове за урбанистичке планове;
 • Саобраћајна решења за израду урбанистичко-техничких и техничких докумената;
 • Јавне набавке у области саобраћаја и друге послове у областима из делокруга Секретаријата у складу са законом, Статутом Града и другим прописима.

Секретаријат за саобраћај врши надзор над радом јавних предузећа која обављају делатност одржавања општинских путева, улица у насељу и државних путева (осим аутопута), на територији града и делатност одржавања јавних простора за паркирање, као и над постављањем објеката и средстава за оглашавање и оглашавањем на јавним и другим површинама.

Послови Секретаријата за саобраћај обављају се у оквиру унутрашњих целина, сектора и одељења.

Анкета

Колико износи временски интервал од тренутка спуштања полубраника на путно пружном прелазу до тренутка наиласка воза
од 1 до 2 минута
од 10 секунди до 10 минута
од 30 секунди до 5-6 минута
од 30 секунди до 5-6 минута па и дуже

                  Дозволе за кретање

Дозволе за кретање


                  Рекламе

Рекламе


                  Заузећа

Заузећа


                  Јавне набавке

Јавне набавке


                  Паркирање

Паркирање


                  Баште

Баште


                  Динамички саобраћај

Динамички саобраћај


                  Безбедност

Безбедност


                  Уличне тезге

Уличне тезге


                  Семафори

Семафори


                  Манифестације

Манифестације


                  ПОУМ

ПОУМ


                  Планови

Планови


                  Урбана мобилност

Урбана мобилност


                  Одговори

Одговори


                  Пројектни услови

Пројектни услови


                  Планови Града

Планови Града


                  Мишљења

Мишљења