Путоказна сигнализација за вођење саобраћаја на подручју града Београда


Број набавке 11/10
Преузмите текст - овде

Редефинисање динамичког и стационарног саобраћаја у зони оивиченој улицама: Пожешка, Паштровићева, Савска магистрала, Лазаревачки друм, Ђорђа Огњановића, Чукарица


Број набавке 14/10
Преузмите текст - овде

Вршење стручно-техничког надзора над радовима из области техничког регулисања саобраћаја, у једногодишњем периоду


Број набавке 3/10
Преузмите текст - овде

Објава доделе - Одржавање система за аутоматско управљање саобраћајем (САУС) у једногодишњем периоду


Број набавке 6/10

У преговарачком поступку без објављивања јавног позива у  јавној набавци чији је предмет:„Одржавање система за аутоматско управљање саобраћајем (САУС) у једногодишњем периоду“, изабрана је као најповољнија понуда понуђача:
-„ELCOM“ д.о.о. Београд, Батајнички пут 21
Поступак је спроведен на основу члана 24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама

Објава доделе - Куповина и одржавање софтвера АrcGIS и куповина векторске подлоге Београда


број набавке 1/10

У преговарачком поступку без објављивања јавног позива у  јавној набавци чији је предмет: „Куповина и одржавање две нове лиценце ArcView, једне нове лиценце ArcGis Server Netvork Extention Enterprise Standard, једне нове лиценце ArcPad и векторске подлоге са смерношћу улица и одржавање постојећих лиценци ArcView, ArcEditor, ArcGIS Publisher, ArcGIS Server Enterprise Standard и Desktop ArcGIS Network Analist, из програмског пакета ArcGIS“, изабрана је као најповољнија понуда понуђача:
- Предузеће за консалтинг, инжењеринг и заступање у области географских информационих система „GISDATA“ д.о.о. Београд, Београдска 27/IV

Поступак је спроведен на основу члана 24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама